OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti SIPhone s.r.o. se sídlem Boleslavská 1905/7, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 28455011 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://mobilnirevoluce.cz
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti SIPhone s.r.o. se sídlem Boleslavská 1905/7, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 28455011 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://mobilnirevoluce.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://mobilnirevoluce.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3. Pro objednání zboží vypíše kupující objednávkový formulář prostřednictvím elektronické pošty. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží,
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900127188/2010 (dále jen „účet prodávajícího“).
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující, v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mobilnirevoluce.cz.
  2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
  3. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
  5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy:pět set korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
  5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
  5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. DORUČOVÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: SIPhone s.r.o, Boleslavská 1905/7, Praha 3, 13000,, adresa elektronické pošty info@mobilnirevoluce.cz, telefon 00420226238989
V Praze dne 1.4.2013

Nedotované DUAL SIM telefony za dobrou cenu s dotovanými mobilnímy tarify.

Abychom Vám usnadnili rozhodování při přechodu na mobilní tarify mobilnirevoluce.cz, máme pro Vás nabídku cenově zajímavých DUAL SIM chytrých telefonů. Uvedené telefony pracují naráz se 2 SIM kartami a umožňují využívat služeb 2 operátorů zároveň.
Můžete tak například mít v jednom slotu SIM stávajícího operátora pro čerpání služeb do konce Vašeho závazku a ve druhém slotu SIM Mobilní revoluce pro levné volání s přáteli.

Přístroj si můžete objednat na dobírku emailem zde.

Cena dopravy prostřednictvím České pošty je při platbě na účet 135 Kč, v případě dobírky 150 Kč (ceny včetně DPH).

 
ZTE Grand X V970
ZTE Grand X V970
JiaYu G3
JiaYu G3
Samsung Galaxy S II
Samsung Galaxy S II
Samsung Galaxy S III
Samsung Galaxy S III
Model
ZTE Grand X V970
JiaYu G3
Samsung Galaxy S II
Samsung Galaxy S III
Cena

(včetně DPH)
4000,-
ZTE Grand X V970:
4600,-
JiaYu G3:
5200,-
Samsung Galaxy S II:
není v nabídce, není DUAL SIM - uveden jen pro srovnání parametrů,
orientační cena cca 8000,-
Samsung Galaxy S III:
není v nabídce, není DUAL SIM - uveden jen pro srovnání parametrů,
orientační cena cca 11000,-
CPU
CPU: 2-jádrový 1.0GHz, MTK6577 ARMv7 Cortex-A9,
GPU: PowerVR SGX531 Ultra
ZTE Grand X V970:
CPU: 2-jádrový 1.0GHz, MTK6577 ARMv7 Cortex-A9,
GPU: PowerVR SGX531 Ultra
JiaYu G3:
CPU: 2-jádrový 1.0GHz, MTK6577 ARMv7 Cortex-A9,
GPU: PowerVR SGX531 Ultra
Samsung Galaxy S II:
CPU: 2-jádrový 1.2 GHz, Cortex-A9,
GPU: Mali-400MP
Samsung Galaxy S III:
CPU: 2-jádrový 1.4 GHz, Cortex-A9,
GPU: Mali-400MP
Systém
Android V4.0.4
ZTE Grand X V970:
Android V4.0, možnost upgrade na V4.1
JiaYu G3:
Android V4.0, možnost upgrade na V4.1
Samsung Galaxy S II:
Android V4.0, možnost upgrade na V4.1
Samsung Galaxy S III:
Android V4.0, možnost upgrade na V4.1
Paměť
RAM: 512MB,
Vnitřní paměť: 4GB,
SD karta: MAX 32GB Class 10 Micro SD
ZTE Grand X V970:
RAM: 1GB,
Vnitřní paměť: 4GB,
SD karta: MAX 64GB Class 12 Micro SD
JiaYu G3:
RAM: 1GB,
Vnitřní paměť: 4GB,
SD karta: MAX 64GB Class 12 Micro SD
Samsung Galaxy S II:
RAM: 1GB,
Vnitřní paměť: 16/32GB,
SD karta: MAX 32GB Class 12 Micro SD
Samsung Galaxy S III:
RAM: 1GB,
Vnitřní paměť: 16/32/64GB,
SD karta: MAX 64GB Class 12 Micro SD
Rozměry
125 x 65.25 x 10.55 mm
ZTE Grand X V970:
127.4 x 65.0 x 9.9 mm
JiaYu G3:
135 x 65 x 10.8 mm
Samsung Galaxy S II:
125.3x66.1x8.5mm
Samsung Galaxy S III:
136.6x70.6x8.6 mm
Váha
138.1g s baterií
ZTE Grand X V970:
140g s baterií
JiaYu G3:
154g s baterií
Samsung Galaxy S II:
116g s baterií
Samsung Galaxy S III:
133g s baterií
Displej
4.0" WVGA, 480 x 800,
16M Colors, TFT-LCD, Capacitive Multi Touch Screen
Ochrana: Gorilla glass
ZTE Grand X V970:
4.3" QHD, 540 x 960,
16M Colors, IPS-LCD, Capacitive Multi Touch Screen
JiaYu G3:
4.5" HD, 720 x 1280,
326 PPI, 16M Colors, IPS-LCD, Capacitive Multi Touch Screen
Ochrana: Gorilla glass
Samsung Galaxy S II:
4.3", 480 x 800,
217 PPI, 16M Colors, Super AMOLED Plus capacitive touchscreen,
Ochrana: Gorilla glass
Samsung Galaxy S III:
4.8" HD, 720 x 1280,
306 PPI, 16M Colors, Super AMOLED Plus capacitive touchscreen
Ochrana: Gorilla glass 2
Sítě
DUAL SIM,
2G: GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz,
3G: WCDMA/HSPA/HSPA+: 2100MHz
ZTE Grand X V970:
DUAL SIM,
2G: GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz,
3G: WCDMA/HSPA/HSPA+: 900/2100MHz
JiaYu G3:
DUAL SIM,
2G: GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz,
3G: WCDMA/HSPA: 850/2100MHz
Samsung Galaxy S II:
Single SIM,
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz,
3G: HSDPA 850/900/1900/2100MHz
Samsung Galaxy S III:
Single SIM,
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz,
3G: HSDPA 850/900/1900/2100MHz
Barva
černá, oranžová
ZTE Grand X V970:
černá
JiaYu G3:
černá
Samsung Galaxy S II:
černá, bílá, růžová
Samsung Galaxy S III:
modrá, bílá, hnědá, červená, černá, šedá
GPS
interní GPS čip, A.GPS
ZTE Grand X V970:
interní GPS čip, A.GPS
JiaYu G3:
interní GPS čip, A.GPS
Samsung Galaxy S II:
interní GPS čip, A.GPS
Samsung Galaxy S III:
interní GPS čip, A.GPS
Připojení
Bluetooth EDR & A2DP,
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot,
micro USB 2.0 konektor,
Jack 3.5mm pro sluchátka
ZTE Grand X V970:
Bluetooth 2.1 EDR & A2DP,
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot,
micro USB 2.0 konektor,
Jack 3.5mm pro sluchátka
JiaYu G3:
Bluetooth 2.0 EDR & A2DP,
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot,
micro USB 2.0 konektor,
Jack 3.5mm pro sluchátka
Samsung Galaxy S II:
Bluetooth v3.0+HS,
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot,
micro USB 2.0 konektor,
Jack 3.5mm pro sluchátka
Samsung Galaxy S III:
Bluetooth v4.0 with A2DP, EDR,
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot,
micro USB 2.0 konektor,
Jack 3.5mm pro sluchátka
Kamera
Přední a zadní kamera,
zadní: 5.0 MP / Auto Focus
přední: 0.3 MP,
podpora videa 3GP 720P (1280x720) se zvukem, max 30 min.
ZTE Grand X V970:
Jen zadní kamera,
zadní: 5.0 MP / Auto Focus / Flash LED,
podpora videa 3GP 720P (1280x720) se zvukem, max 30 min. Blesk
JiaYu G3:
Přední a zadní kamera,
zadní: 8.0 MP / Auto Focus / Flash LED,
přední: 2.0 MP,
podpora Skype Video Calls, video 3GP 720P (1280x720) se zvukem, max 30 min. Blesk
Samsung Galaxy S II:
Přední a zadní kamera,
zadní: 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash,
přední: 2.0 MP,
video: 1080p@30fps
Samsung Galaxy S III:
Přední a zadní kamera,
zadní: 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash,
přední: 1.9 MP,
video: 1080p@30fps
Senzory
Akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor, G-senzor
ZTE Grand X V970:
Akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor, G-senzor
JiaYu G3:
Akcelerometr, kompas, světelný senzor, proximity senzor, gyroskop, G-senzor
Samsung Galaxy S II:
Akcelerometr, kompas, světelný senzor, proximity senzor, gyroskop, G-senzor
Samsung Galaxy S III:
Akcelerometr, kompas, světelný senzor, proximity senzor, gyroskop, G-senzor, barometr
Rádio
FM
ZTE Grand X V970:
FM
JiaYu G3:
FM
Samsung Galaxy S II:
FM
Samsung Galaxy S III:
FM
Baterie
Li-ion 1500mAh
ZTE Grand X V970:
Li-ion 1600mAh
JiaYu G3:
Li-ion 2750mAh
Samsung Galaxy S II:
Li-ion 1650mAh
Samsung Galaxy S III:
Li-ion 2100mAh
Recenze
ZTE Grand X V970:
JiaYu G3:
Samsung Galaxy S II:
 
Samsung Galaxy S III:
 
Nahoru